เครื่องออกกำลังกาย อุปกรณ์ฟิตเนส - 360 Ongsa Fitness
× PRODUCTS GYM DESIGN CASE STUDIE SUPPORT KNOWLEDGE & NEWS แจ้งชำระเงิน การชำระเงิน ABOUT CONTACT LOG IN REGISTER

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.       บทนำ

 

1.1     ขอต้อนรับสู่ 360ongsafitness แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย 360ongsafitness (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “360ongsafitness”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) 360ongsafitness มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 360ongsafitness ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) (เราเรียกไซต์และบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เราและ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

1.2     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

 

1.3      ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณ ได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณ ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

 

2.      360ongsafitness จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

 

2.1    เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

(ก)     เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา

(ข)   เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

(ค)     เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

(ง)     เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล

(จ)     เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์

(ฉ)     เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

(ช)     เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา

(ซ)    เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรา

(ฌ)     เมื่อคุณใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

(ญ)     เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา

(ฎ)     เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ใช้ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

(ฏ)     เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น (“อุปกรณ์”) และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา

(ฐ)     เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก แก่บัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางไซต์ หรือ

(ฑ)     เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

 

2.2    เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ดังที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

 

2.3      แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS,Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอหรือมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

 

3.      360ongsafitness จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

3.1    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ 360ongsafitness อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

•        ชื่อ

•        ที่อยู่อีเมล

•        วันเกิด

•        ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

•        ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

•        ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

•        รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน

•        หมายเลขติดต่อ

•        หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต

•        เพศ

•        ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

•       ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของผู้ใช้

•        ประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่คุณเชื่อมต่อหรืออาจเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มของเรา และลักษณะที่คุณติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น

•        ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเรา และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และ/หรือไซต์

•        รายละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางไซต์

•        ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์

 

3.2    ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม 360ongsafitness จากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เราร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย หรือจากผู้โฆษณาเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการติดต่อของคุณกับพวกเขา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่คุณเข้าเยี่ยมชม การที่คุณใช้บริการของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อมูลผู้พัฒนาหรือผู้เผยแพร่บนแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ให้แก่คุณหรือเรา

 

3.3    หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ส่วนด้านล่างในหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา” อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง

 

3.4    เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น 360ongsafitness ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

 

4.      บัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพื่อใช้การทำงานบางอย่างของบริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี เราจะต้องให้คุณเตรียมชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ที่คุณตั้งขึ้น เราอาจต้องสอบถามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า รูปภาพแสดงตัวตน ข้อมูลบัญชีธนาคาร อายุ วันเกิด เพศ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี คุณจะเข้าระบบได้ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณกำหนดขึ้นเอง ซึ่งชื่อไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นจะช่วยให้คุณเข้าใช้งานและรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณเองอย่างปลอดภัย

 

5.      การดูเว็บเพจ

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเรา ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง "คุกกี้" (ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเรา

 

6.      คุกกี้

6.1      เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยเราปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่คุณเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของคุณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานไซต์

 

6.2    คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่

 

7.      การดูและดาวน์โหลดเนื้อหาและโฆษณา

เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งการเข้าชมหน้าต่างๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ดู และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการและเว็บไซต์และเวลาให้แก่เรา

 

8.      ชุมชนและการสนับสนุน

8.1        เราให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้าผ่านอีเมล SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล สำหรับการบริการสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก

 

8.2       คุณยังสามารถโพสต์คำถามและคำตอบที่ผู้ใช้คนอื่นได้ตั้งคำถามไว้ในกระดานสนทนาชุมชนของเราได้ด้วย บริการกระดานสนทนาและการรับส่งข้อความของเราช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมในชุมชนของเราได้ และเราจะรักษาข้อมูล ได้แก่ ID ผู้ใช้ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของคุณ นอกจากนี้ บริการเช่นนี้และที่คล้ายคลึงกันในอนาคตอาจกำหนดให้เราต้องรักษา ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 

9.      การสำรวจ

บางครั้ง เราอาจร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรือระดับอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้น ผู้รับจ้างที่ช่วยเราในการบริหารจัดการและดำเนินการสำรวจ

 

10.    เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง?

10.1  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก)    เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลภายนอกผ่านบริการ

(ข)     เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของคุณและ/หรือเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา

(ค)     เพื่อจัดการ ดำเนินการ บริหาร และจัดหาบริการแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดจำความต้องการของคุณ

(ง)     ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณผ่านบริการโดยแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการของคุณ พร้อมให้วิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงบัญชีของคุณและส่งข้อมูลมายังเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณได้หากจำเป็น

(จ)     เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์หรือบริการอื่นของบุคคลภายนอกที่ใช้หรือรวมกับบริการของเรา บุคคลภายนอกนั้นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณโพสต์หรือแบ่งปัน

(ฉ)     เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ

(ช)    เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

(ซ)    เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

(ฌ)    เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง

(ญ)    เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น

(ฎ)    เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากคุณหรือในนามของคุณ

(ฏ)     เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเรากับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสารหรือการแจ้งประกาศแก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว

(ฐ)     เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับคุณบนเว็บไซต์ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัวหรือโพสต์ความคิดเห็นให้คุณบนไซต์

(ฑ)    เพื่อ ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การทำแฟ้มประวัติ) เพื่อ วิเคราะห์การใช้บริการ  เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้า

(ฒ)    เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของ 360ongsafitness

(ณ)    ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมให้เราส่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง 360ongsafitness อาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน)  เพื่อการตลาดและในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ การบริการตามตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นใด  ซึ่ง 360ongsafitness (และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจ จำหน่าย ทำการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็ตาม หากคุณพำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในกรณีการส่งข้อมูลการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่คุณผ่านการโทรด้วยเสียง SMS/MMS หรือแฟกซ์ไปยังหมายเลขแฟกซ์ของประเทศสิงคโปร์ เราจะไม่กระทำการดังกล่าวยกเว้นแต่เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวในการส่งข้อมูลการตลาดนั้นให้แก่คุณ หรือคุณได้แสดงความยินยอมในเรื่องดังกล่าวแล้ว

 

(ด)    เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ 360ongsafitness หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม

(ต)     เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก

(ถ)     เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบประวัติความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบประวัติความเป็นมา) ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามกฎข้อบังคับ หรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเราซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้หรือที่เราได้เป็นผู้นำมาใช้

(ท)     เพื่อตรวจสอบบริการของเราหรือ ธุรกิจของ 360ongsafitness

(ธ)     เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา 

(น)     เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา

(บ)    เพื่อจัดการและ/หรือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ 360ongsafitness ในฐานะผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของ 360ongsafitness ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น หรือเกี่ยวข้องกับ 360ongsafitness และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ 360ongsafitness อย่างน้อยหนึ่งแห่งในฐานะผู้มีส่วนร่วม และอาจมีองค์กรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว "ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมายถึง การซื้อ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซื้อกิจการอื่นใด การจำหน่ายจ่ายโอนหรือการให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร และ/หรือ

(ป)     เพื่อพิจารณาเปิดหรือลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) กับบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แอร์เพย์”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ให้บริการและเป็นเจ้าของธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยจะให้บริการภายในไซต์ของ 360ongsafitness นอกจากนี้ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่แอร์เพย์เพื่อดำเนินการเปิด/ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริหารจัดการ ดำเนินการและให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่คุณ และรวมถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งมวลที่เกี่ยวข้อง

(ผ)     วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งแก่คุณ ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากคุณ

(รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

 

10.2     คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า 360ongsafitness อาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณและรวมถึง “เนื้อหา”  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ 360ongsafitness หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ 360ongsafitness (ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อ 360ongsafitness หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของ 360ongsafitness ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ

10.3  เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

 

11.    การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ

บริการของเราให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นเพื่อการทำธุรกรรมได้ในเกือบทุกสถานการณ์ โดยที่ 360ongsafitness ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด ในธุรกรรมทั่วไป ผู้ใช้อาจได้เข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการส่งไปรษณีย์ของกันและกัน เงื่อนไขการให้บริการของเรากำหนดให้ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อีกคนหนึ่ง (“ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้อื่น (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบตนเองออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (iii) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน

 

12.    360ongsafitness คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง?

12.1  เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

12.2   เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป (ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดการใช้งานไซต์ หรือสิทธิการใช้งานไซต์และ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

13.    360ongsafitness เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เยี่ยมชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

13.1  ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะมีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศสิงคโปร์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก)     บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

(ข)   ผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์เพื่อ วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

(ค)  ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นๆ อันได้แก่ บริษัทรับส่งจดหมาย บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล

(ง)     ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ 360ongsafitness ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราที่ 360ongsafitness ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป

(จ)     ให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่ 360ongsafitness หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรามีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ

(ฉ)     บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์

 

13.2  เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปัน  ข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่ผู้จัดหาโฆษณาและการเขียนโปรแกรม 

13.3  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่นองค์กรของเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากคุณ ให้นำการอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บังคับต่อไป

13.4  บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนั้นก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา


13.5  360ongsafitness อนุญาตให้คุณสามารถแชร์วิดีโอจาก YouTube ใน 360ongsafitness Livestream feature (“เนื้อหาของ YouTube”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 360ongsafitness ใช้บริการ API ของ YouTube ซึ่งจัดให้มีขึ้นโดย YouTube ทั้งนี้ โดยการแชร์เนื้อหาของ YouTube คุณตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ YouTube หรือ YouTube Terms of Service (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หรือ Google Privacy Policy (http://www.google.com/policies/privacy)


14.    ข้อมูลของเด็ก

บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า  13  ปี  เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ 360ongsafitness แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่ 360ongsafitness ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม  เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 

15.    ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

15.1  ไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้

 

15.2  เราและบุคคลภายนอก อาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในบางคราวเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่คุณอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่คุณ นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 360ongsafitness หรือ 360ongsafitness ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเว็บไซต์อื่นๆ

 

16. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภายนอก

 

16.1 เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

 

16.2  ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในไซต์ เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชม ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากหุ้นส่วนที่มีแบรนด์ร่วมกับเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้รับมาจากเรา

 

16.3  ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ และให้คุณเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของไซต์และลิงก์ที่อยู่ในแต่ละไซต์ของเรา และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากลิงก์เฉพาะไม่ทำงาน)

 

17.    360ongsafitness จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือดำเนินการภายนอกประเทศ โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปดำเนินการประมวลผลในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลส่วนกลางของเรา 360ongsafitness จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

 

18.    วิธีที่คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

18.1  การเลือกถอนออกจากการให้ข้อมูลและถอนความยินยอม

18.1.1 หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการสมัครใช้งานทางอีเมล โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดจำไว้ว่าเนื่องจากเรามีกำหนดการในการจัดทำอีเมล คุณอาจยังได้รับอีเมลที่อยู่ในระหว่างการจัดทำแล้ว

18.1.2 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมลที่แสดงไว้ด้านล่างในส่วน 19.2

18.1.3 เมื่อคุณได้แชร์เนื้อหาของ YouTube นอกจาก การขอเพิกถอนความยินยอมของคุณโดยการส่งอีเมลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18.1.2 คุณอาจเพิกถอนการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของ 360ongsafitness ผ่านทางหน้าการตั้งค่าความปลอดภัยของ Google หรือ Google security setting page ที่ https://security.google.com/settings/security/permissions.

18.1.4 เมื่อเราได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการถอนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากคุณและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณแล้ว เราจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะตามที่ระบุไว้ในการร้องขอของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวหรือไม่เข้าใจคำสั่งของคุณ เราจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว


18.1.5 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได้ ในเรื่องดังกล่าวนี้  ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการถอนความยินยอมที่จะให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนั่นอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา ฯลฯ แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

 

18.2  การร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

18.2.1 หากคุณมีบัญชีกับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีกับเรา เราจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

18.2.2 สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีข้อมูลของคุณอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลา 21 วัน) หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของคุณภายใน 30 วันดังกล่าว (หรือหากคุณพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลา 21 วัน) เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เราสามารถให้ข้อมูลที่คุณร้องขอได้ โปรดจำไว้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอการเข้าใช้งานของคุณ

18.2.3 สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีข้อมูลของคุณเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะ:

(ก)     แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลา 21 วัน) หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด โปรดจำไว้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากเราในสถานการณ์ (ต่างๆ) แม้ว่าจะคุณจะร้องขอมาก็ตาม และ

(ข) เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กรซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

18.2.4        โดยไม่ต้องพิจารณาถึงย่อหน้าย่อย (b) ข้างต้น หากคุณร้องขอ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขไปให้แก่องค์หนึ่งองค์กรใดโดยเฉพาะซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข

18.2.5 ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการดำเนินการและจัดการคำร้องของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเลือกที่จะคิดค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณ โปรดจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ต่อคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของคุณเว้นแต่คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

18.2.6 เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้

 

19.    มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน โปรดติดต่อเรา

19.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อเราทันทีที่: help@support.360ongsafitness.co.th

 

19.2  หากคุณมีคำร้องเรียนหรือ ข้อข้องใจ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเกี่ยวกับวิธีที่เรา ปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอให้คุณติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจของคุณ

 

โปรดติดต่อเราผ่านทาง อีเมล เพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่:

อีเมล: info@360ongsafitness.com และส่งถึง “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer)”

โปรดส่งหนังสือบอกกล่าว/หนังสือร้องเรียนทั้งหมดไปที่ info@360ongsafitness.com และส่งถึง “ที่ปรึกษากฎหมาย (General Counsel)”

 

19.3 ในกรณีที่คุณใช้อีเมลหรือจดหมายเพื่อส่งคำร้องเรียนของคุณ โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่าเป็นคำร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินการคำร้องเรียนของคุณโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเราเพื่อดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจแทรกข้อความในส่วนหัวเรื่องว่า “คำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”

 

แน่นอนว่าเราจะพยายาม ดำเนินการ กับคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ที่คุณประสบอยู่อย่างเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

20.    ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานไซต์และบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ


ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 20 มกราคม 2564